Josefin Malmqvist

94 förslag för jobb och tillväxt

Idag sammanfattar vi politikutvecklingsarbetet inom Resan in i Stockholm. Vi har arbetat på uppdrag av förbundsstyrelserna för Moderaterna i Stockholms stad och län för att ta fram förslag för full sysselsättning och ett växande Stockholm på världskartan.

Rapporten finns att läsa här.

Stockholmsresan_5.png

***

Sverige är i behov av långsiktiga reformer för sysselsättning och tillväxt. Det är nu hög tid att genomföra nödvändiga strukturreformer för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att leva i. Därför presenterar vi idag 94 skarpa förslag för att öka sysselsättningen och för att säkerställa att de som väljer att komma till regionen från andra delar av världen får rätt förutsättningar att starta ett nytt liv här.

Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor och det enda länet i riket med större bidrag till BNP än dess befolkningsstorlek. Men tillväxten håller på att mattas av – vi ser den lägsta tillväxttakten på 3 år. Om vi inte vänder utvecklingen kommer det slå mot jobben, i Stockholm och hela landet.

Många av Sveriges och Stockholms företag konkurrerar på en global marknad. De kompetenser som regionens teknikintensiva företag behöver återfinns allt oftare på en global marknad. För att dessa företag ska välja Stockholm som lokaliseringsort även i framtiden måste möjligheterna finnas att erbjuda globalt konkurrenskraftiga villkor.

Stockholmsföretag uppger som regel kompetensförsörjningen och bostadsbristen som de största hindren för sin tillväxt. Med den rådande bostadsbristen kan rätt kompetens inte lockas hit. Att lösa bostadsfrågan är därför centralt för att lösa kompetensförsörjningen.

Utmaningarna handlar inte bara om att fler personer behöver komma hit och hitta någonstans att bo – matchningen mellan befintliga vakanser och arbetssökande måste fungera bättre. Dagens Arbetsförmedling har spelat ut sin roll då den endast 14 procent av alla jobb.

Kommunerna i landet står inför ett stort mottagande av flyktingar, många med kort utbildningsbakgrund, vilket ställer nya krav på utbildningsinsatser och möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden. Vår demografiska utveckling gör att arbetskraftstillskottet behövs, men de som kommer hit måste ges förutsättningar att snabbt få ett jobb.

Här följer tio reformer som vi tror är centrala för Sveriges och Stockholms fortsatta tillväxt och utveckling:

  • Sänk skatten på investeringar i företag och utbildning till genomsnittlig nivå i de länder vi konkurrerar med.
  • Lägg ner Arbetsförmedlingen och inför en nationell jobbpeng. För de flesta på den svenska arbetsmarknaden behövs ingen statlig arbetsförmedling. Inför därför en jobbpeng för de som står längst ifrån arbetsmarknaden, förslagsvis enligt australiensisk modell, som innebär att den arbetssökande får en peng och kan själv välja leverantör av tjänster för att komma närmare arbetsmarknaden.
  • Reformera arbetsrätten. Svensk arbetsmarknadslagstiftning kom till i en tid av storföretag och industri och möter inte kraven på den moderna arbetsmarknaden. För en smidigare lönebildning bör konfliktreglerna reformeras, en proportionalitetsprincip införas, rätten till sympatiåtgärder tydligt begränsas och turordningsreglerna avskaffas. Få personer i Sverige vill se sin anställningstrygghet försvagad, samtidigt är det centralt för arbetsmarknadens funktionssätt och möjligheten att släppa in unga och utrikesfödda på arbetsmarknaden.
  • Inför ett friskolesystem inom vuxenutbildningen. Tusentals flyktingar når nu Sveriges kommuner, många med kort utbildningsbakgrund. Vuxenutbildningen är central för möjligheten att möta arbetsmarknadens kompetensbehov, men utbildningsformen behöver reformeras. Med en större efterfrågan på utbildningsplatser kommer också ökade krav på valfrihet och flera inriktningar.
  • Låt kommunerna ta över ansvaret för etableringen av nyanlända. Etableringsreformen fungerar inte. Att det tar åtta år för hälften av de nyanlända att komma i arbete är ett misslyckande. Vi behöver jobba med individuella kartläggningar av kompetens, yrkesutbildning och SFI kombinerat med praktik och nära kontakter med näringslivet för att de nyanlända Sverige välkomnar ska få en chans att bidra till vårt samhälle.
  • Skärpta bidrag. Ta bort möjligheten att betala försörjningsstöd utöver riksnormen. Boendekostnaden inkluderas i riksnormen och möjligheten att söka annat stöd utöver norm tas bort. Bredda aktivitetskravet till att omfatta alla som söker försörjningsstöd, oavsett arbetsförmåga. Försörjningsstöd är samhällets yttersta skyddsnät och ska inte vara någonting som konkurrerar med ett jobb och en lön.
  • Kvalificering till socialförsäkringssystem och bidragssystem. Vi är stolta över att kunna erbjuda människor som flyr från krig och förtryck en fristad och möjlighet att starta ett nytt liv. Därför bör socialförsäkringssystem och bidragssystem vara kopplade till din status i Sverige. Samma regler kan inte gälla för papperslösa, personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd och medborgare. Det är rimligt att de som betalat in till systemen också är de som får stöd.
  • Jobb från dag ett i Sverige. Migrationsverket bör, likt Norge, upphandla anläggningsboenden med språk- och jobbinsatser. Vi vill ge de som kommer hit möjlighet att göra rätt för sig genom att automatiskt få tillstånd arbeta från dag ett. Idag krävs ett särskilt arbetstillstånd, men Migrationsverkets handläggningstider gör att väntetiden är lång. Att få möjlighet att arbeta, från dag ett, bör vara en självklarhet.
  • Byggbonus i skatteutjämningssystemet och utfasning av hyresregleringen. Bostadsmarknaden i våra storstäder fungerar inte. Pensionärer sitter kvar i stora lägenheter av rädsla för högre boendekostnader vid en flytt. Samtidigt har studenter och nyinflyttade svårt att få in en fot. Det är dags att fasa ut hyresregleringen och ge kommuner som ökar sitt bostadsbyggande en tydlig bonus i skatteutjämningssystemet.
  • Tak i sjukförsäkringen. Reformera sjukförsäkringen med utgiftstak och ge i uppdrag till Försäkringskassan att kontrollera arbetsgivare med hög sjukfrånvaro.

Detta är ett antal skarpa förslag mot målet om full sysselsättning och en ökad tillväxt för hela Sverige. Sverige står inför stora utmaningar och vi har reformförslagen för att Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att leva i.

***

Om arbetet

I maj 2016 tillsatte de två förbundsstyrelserna för Moderaterna i Stockholms stad och län fem politikutvecklingsgrupper med uppdrag att ta fram förslag att utgöra underlag för ett valmanifest till valen 2018.

Politikutvecklingsgruppen Resan in i Stockholm fick i uppdrag att beskriva hur Stockholmsregionen också fortsättningsvis kan vara tillväxtmotorn för landet och vilka förutsättningar som krävs för en växande arbetsmarknad, fler företag och nya jobb. Gruppen fick också i uppgift att därutöver särskilt analysera integrationsfrågor och hur fler personer kan gå från bidragsberoende till egenförsörjning samt livspussel och möjligheten att kombinera vardagsliv med arbetslinjen.

Vid Halvtidskonventet den 17 oktober 2016 presenterades gruppens preliminära förslag och medlemmarna på plats fick möjlighet att kommentera och bistå med inspel och idéer. Vi vill tacka för alla kloka inspel och kommentarer till gruppens arbete. Särskilt tack till Li Jansson, arbetsmarknadsekonom på Almega, som kommenterade rapporten på plats under konventet.

Inom ramen för arbetet har två seminarier arrangerats. Den 22 december 2016 arrangerades ett seminarium på tema integration med fokus på lösningar för bostäder och jobb. Tack till Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Leif Gripestam, kommunstyrelsens ordförande i Täby, Benjamin Dousa, förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet och Mårten Roslund, språkrör Grön Ungdom, som deltog.

Ett andra seminarium planeras till den 17 januari 2017 i syfte att presentera slutsatserna i rapporten. Inbjudna talare är Annika Winsth, chefsekonom Nordea, Niklas Wykman, riksdagsledamot från Stockholms län, Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv och Jacob Lundberg, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Ett stort tack till följande personer, som dels lämnat kommentarer, synpunkter och inspel till arbetet, men även ställt upp på att bli filmade för spridning i sociala medier: Günther Mårder, VD, Företagarna, Maria Rankka, VD, Stockholms Handelskammare, Nima Sanandaji, ordförande, European Center for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR), Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert, Svenskt Näringsliv, Eva Östling, VD, Visita. Gruppen har även besökt spelföretaget Dice, teknikföretaget Über, Arlanda flygplats och profilfritids i Tyresö kommun för inspel till arbetet med rapporten.

Förslagen i rapporten är gruppens egna.

Tack till Charlotte Broberg, Johanna Sjö, Christofer Fjellner, Jimmy Baker, Ida Drougge, Fredrik Saweståhl, Dag Klackenberg, Helena Walentowicz och Fredrik Wevle för arbetet i gruppen!