Josefin Malmqvist

Arbetsmarknaden kräver nya lösningar

Det går bra för Sverige och Stockholm. Ekonomin växer och sysselsättningen fortsätter öka. Men jobben kommer inte alla till del.

Min vän Niklas Wykman (M), riksdagsledamot från Solna och Moderaternas skattepolitiska talesperson, har börjat blogga och skrev häromdagen på detta tema. Han drar följande slutsats:

Reformer framöver behöver riktas mot att höja ambitionerna i utbildningen, dämpa fattigdomsfällor för kvinnor och göra fler enkla jobb möjliga. Kombinationen är viktig för att upprätthålla produktivitet och säkra välfärdens finansiering. Dock ska understrykas att en arbetad timma alltid tillför mer produktivitet än inget arbete alls, även om den sänker genomsnittet.

Samtidigt som många delar av landet och sektorer präglas av arbetslöshet, råder arbetskraftsbrist – större än någonsin – bland flera av de 200 yrken som kartläggs av Arbetsförmedlingen.

I Sundbyberg behöver vi anställa socialsekreterare och lärare och märker tydligt av rekryteringsutmaningarna och bristen på tillgänglig arbetskraft. Samtidigt står vi inför ett stort flyktingmottagande. Redan idag ser vi ett stort och växande utanförskap, inte minst bland utrikes födda. Utbildning, språkinsatser, och enkla vägar in genom praktikplatser och arbetslivserfarenhet är några exempel.

Välkomnar därför att Arbetsförmedlingen i veckan gick ut och förespråkade en höjning av taket i RUT-avdraget från 25 000 kr till 50 000 kr för att skapa fler jobb, bland annat för nyanlända.

Vi behöver fler och breda lösningar – fler enkla jobb, individuella kompletteringsmöjligheter och större lönespridning för att jobben ska komma fler till del.