Josefin Malmqvist

För första gången har nu Sundbyberg riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd

Äntligen! Nu har vi klubbat riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd i Sundbyberg.

Syftet med riktlinjerna är att sundbybergare som söker ekonomiskt bistånd ska bli likabehandlade såväl vad gäller bidragsnivå som när de ska anses vara berättigade till stöd. Det är vår förhoppning att riktlinjerna även ska fungera som ett stöd för handläggarna i deras bedömningar, inte minst nu när vi nyanställer i högt tempo.

I riktlinjerna tydliggörs utgångspunkter för biståndsbedömning i Sundbyberg, så som likabehandling och barnperspektivet, men även vilka nivåer som normalt  beviljas. Exempelvis tydliggörs att det är Försäkringskassans norm för genomsnittshyra som ska vara vägledande för ersättning av boendekostnad och att möjlighet finns att bevilja ett extra stöd till gåvor till barn i samband med en högtid.

Vi tydliggör vad sundbybergarna kan förvänta sig för stöd, för att öka transparensen och rättssäkerheten. Tillsammans med våra andra insatser så som erbjudande om hembesök och en tjänst för uppföljning av felaktiga utbetalningar är syftet att korta vägen till jobb eller studier.

Bakgrund
•    Socialtjänstlagen kan beskrivas som en målinriktad ramlag vilket ger kommunerna ett visst utrymme att utforma kompletterande regler och riktlinjer så länge de inte strider mot gällande rätt. Det innebär att den individuella behovsprövningen inte är nationellt neutral utan kan i viss mån se olika ut kommuner emellan.

•    Sundbyberg har, till skillnad från många andra kommuner, tidigare inte haft några riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd. Några andra kommuner i Stockholms län som har riktlinjer är exempelvis Stockholm, Täby och Nacka.

•    Socialstyrelsens handbok

•    Uppdrag till förvaltningen att arbeta fram riktlinjer för bedömning av ekonomiskt bistånd gavs i:
•    Internbudgeten för 2016 från den 23 februari 2016.
•    I ett särskilt tilläggsyrkande från den 5 april 2016.