Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Lite mycket nu – om stress och psykisk ohälsa bland unga

Maktsalongen 2018

När jag gick i skolan lärde vi oss om utrotade pandemier, men ingenting om varför man kan drabbas av en panikattack, vad ångest är, eller hur man känner igen en depression.

Intervjuas av Maktsalongen, som ett led i kampanjen Litemycket.nu.

Utbrändhet ökar bland unga tjejer – en utveckling som är viktig att stoppa för den enskilde, men också för samhället i stort.

Några fler saker som Moderaterna vill göra:

  • Satsa på förebyggande arbete! Det inkluderar bättre tillgång till elevhälsa, skolsköterska och kurator. Kuratorer behöver också få legitimationskrav.
  • Återinför den förstärkta vårdgarantin för barn och unga med psykisk ohälsa.Det innebär att man ska få kontakt med primärvården samma dag, få en medicinsk bedömning inom 3 dagar och besök och diagnos inom specialistvården inom 30 dagar. Moderaterna vill tillföra en halv miljard kronor extra till BUP och till förstärkning inom primärvården.
    Den förstärkta vårdgarantin infördes av Alliansen 2009, och sedan den avskaffades i december 2014 har antalet barn som väntat längre än 30 dagar på insats från BUP mer än tredubblats.
  • Inför vårdval inom BUP och psykiatrin i stort.
  • Stötta ideella krafter, så som exempelvis Suicide Zero och Mind.
  • Vi behöver mer evidens! Stärk uppföljningen och tillsynen – både avseende kvalitet och väntetider. Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys bör få uppdraget. Ett exempel på framgångsrikt försök är akutbilen som Stockholms läns landsting investerat i. När den nu är beprövad bör modellen spridas till fler.

 

Vad tycker du vi borde göra? Kommentera gärna.


Lämna en kommentar

Kraftigt sjunkande bidragsberoende

Det visar den senaste månadsstatistiken över ekonomiskt bistånd för maj månad.

Genomsnitt antal hushåll som beviljats ekonomiskt bistånd mellan januari och maj har sjunkit från 599 år 2015 till 370 i år – en minskning med nära 40%!

2018-06-17 Ekonomiskt bistånd jan-maj


1 kommentar

Valfrihet inom funktionshinderområdet

2018-06-15 Nu får Du möjlighet att fatta beslut om Ditt liv - LOV

Vid gårdagens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden – det sista innan valet – beslutade vi äntligen att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom tre insatser inom funktionshinderområdet.

Genom att införa LOV får du som brukare möjlighet att välja vem som ska utföra din insats – oavsett om det är en boendestödjare som ska komma in i ditt hem och stötta dem med dagliga sysslor, om det är tillsyn av funktionshindrade barn innan och efter skoldagen eller om det är var du ska bo.

Det här är givetvis centrala frågor som det borde vara självklart att som individ bestämma över själv. Alternativen kommer presenteras i ett digitalt verktyg på stadens hemsida, för att underlätta möjligheten att göra ett informerat val.

Dessutom har genomgången av av vad våra egna verksamheter kostar, och omvärldsbevakning av vad motsvarande insats kostar på andra håll i Stockholms län, visat att flera av våra insatser är väldigt dyra. Därför kommer även LOV att innebära en harmonisering av kostnadsläget till kringliggande kommuner. Vi ska betala för kvalitet och resultat, och säkerställa att vi alltid får valuta för skattebetalarnas pengar.

Så tar vi ansvar för skattebetalarnas pengar och värnar kvaliteten för våra kommuninvånare!

Beskrivning av insatserna 

Korttidstillsyn

Idag har 26 personer beslut om korttidstillsyn i Sundbyberg.

Ungdomar med funktionsnedsättning som är över 12 år och behöver tillsyn efter skolan erbjuds korttidstillsyn från den termin de fyller 13 år. Insatsen kan behållas lika länge som barnet går kvar i skolan om behov finns. Tillsynen kan vara före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar.

 

LSS-bostad för vuxna och barn

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service.

Ett särskilt boende riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och inte klarar av att bo i en vanlig bostad utan behöver mer omfattande stöd och service. Det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

56 personer har denna insats idag.

 

Boendestöd 

Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till dig som bor i ett eget boende och har en psykisk funktionsnedsättning. Du får ett praktiskt och socialt stöd. Det kan till exempel handla om att planera vardagen, ta kontakt med myndigheter, knyta sociala kontakter, bryta isoleringen samt även ett praktiskt stöd i det egna hemmet.
Finns idag i egen regi och har tidigare inte upphandlats.

121 brukare idag.

***

Handlingarna från social- och arbetsmarknadsnämnden den 14 juni finns här.

Här har jag tidigare skrivit om beslutet.