Josefin Malmqvist


1 kommentar

Nu inför vi resultatstyrd jobbpeng

_Nu inför vi resultatstyrd jobbpeng_ (1).png

Nu är det klart att Sundbyberg inför auktorisation med resultatstyrd ersättning för arbetsmarknadsinsatser från 1 januari 2018. Det innebär att leverantörer av arbetsmarknadsinsatser som uppfyller kommunens kvalitetskrav kan bli auktoriserade. Sundbybergsbor får ett brett utbud av vägar ur utanförskap till arbetsgemenskap.

Äntligen! Detta är fantastiska nyheter för alla de Sundbybergsbor som lever i utanförskap och som tidigare inte fått något stöd att komma vidare. Nu hoppas vi kunna auktorisera ett brett utbud av utförare, för att möta varje persons individuella behov av stöd för att komma in i en arbetsgemenskap, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Även kommunens egna arbetsmarknadsinsatser kommer att gå över till den nya ersättningsmodellen där en jobbpeng följer individen. Alla leverantörer, kommunala eller fristående, kommer följas upp med samma hårda kvalitetskrav.

Kommunens egna arbetsmarknadsinsatser är väldigt få och det är bara en liten grupp av våra kommuninvånare som har fått ta del av insatserna. Nu säkerställer vi att vi får till ett brett utbud av insatser, och kan då ställa krav på alla med försörjningsstöd att delta i insatser för att bli anställningsbara samtidigt som leverantörerna får betalt för resultat, säger Josefin Malmqvist (M).

Beslutet, som väntas fattas vid social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november, innebär att alla leverantörer som uppfyller kvalitetskraven kan bli auktoriserade. Sedan tidigare har nämnden beslutat att alla Sundbybergsbor med försörjningsstöd ska få en insats inom 5 dagar.

Fler vägar ur utanförskap och snabbare stöd till jobb hoppas jag att vi ska kunna uppnå. Dessutom värnar vi skattebetalarnas pengar genom att betala för resultat, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Fakta

 • En kartläggning som återrapporterades till social- och arbetsmarknadsnämnden i september 2017 ger följande bild av målgrupperna inom ekonomiskt bistånd
  • 309 personer får försörjningsstöd och bedöms ha arbetsförmåga.
  • Av dessa bedöms 190 stå långt från arbetsmarknaden.
 • Kommunen tillför inledningsvis 2 miljoner kronor för arbetet, utöver det som redan budgeterats för kommunens egna arbetsmarknadsinsatser. Efterfrågan kommer följas under året och justeringar kommer eventuellt behövas.
 • Utförare kommer att auktoriseras löpande, men staden räknar med att ha de första leverantörerna på plats från januari 2018.
 • Modellen med auktorisation har möjliggjorts efter en EU-dom i juni 2016, och innebär i praktiken att upphandlingslagstiftningen kan rundas. Nacka kommun har i nära 15 års tid arbetat enligt en liknande modell, som också fått stå förebild för den modell Sundbyberg nu inför.

Auktorisationsvillkoren och ersättningsnivåerna framgår av ärendet till social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017, och finns här.

 

 


1 kommentar

Vuxenutbildningen- vägen till framtidens arbetsmarknad

Haft en spännande eftermiddag på stadens vuxenutbildning för samtal om nuläget, utmaningar och framtiden.

Stadens vuxenutbildning har just nu drygt 1200 elever, fördelade med ungefär hälften inom SFI och hälften inom vuxenutbildning. Vi ser redan nu att intresset för SFI ökar och vi måste förbereda våra verksamheter för det större mottagandet vi står inför. Därför håller vi nu som bäst på att planera för den expansion av SFI som vi behöver göra, och utvärderar i vilken form den bör ske.

Det finns även utmaningar när det gäller vuxenutbildningen, där prioritet ska ges till personer med kort utbildningsbakgrund samtidigt som det kanske är andra som står närmare arbetsmarknaden som skulle vara mer betjänta av utbildningen. I den större utvärdering av arbetsmarknadsinsatser som nu görs inom staden är detta ett verktyg som bör beaktas användas i större utsträckning.

Hade för en tid sedan förmånen att få lyssna på Nima Sanandaji tala om sin bok Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad. Sverige förväntas under kort tid genomgå en förändring som innebär att en halv miljon arbeten försvinner och ersätts av tre kvarts miljon jobb som har högre kunskapsinnehåll. Vi måste fundera kring hur vi kan använda vuxenutbildningen för att rusta människor, också mitt i livet och med kort utbildningsbakgrund, för en kunskapsintensiv arbetsmarknad. Det är inte en lätt utmaning, men en nödvändig omställning.

img_8455img_8452

Källa: Miljonprogram för kunskap – En bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad

Yrkesvux är ett exempel på framgångsrik reform, där nästan alla gått vidare till jobb. När reformen infördes var det kontakt med arbetsmarknaden som var viktigt vid antagningen, nu är det istället kort utbildningsbakgrund som prioriteras vilket innebär att lämpliga kandidater som inte har arbete eventuellt prioriteras bort till förmån för någon som står längre ifrån. Vi behöver bli mer långsiktiga i de prioriteringar vi genomför.

Nya metoder behövs inom alla områden. Därför blir jag extra glad när vår vuxenutbildning beviljats statliga medel för att utveckla digitaliseringen inom SFI. Vi kommer behöva många nya verktyg och metoder för att fler ska rustas framöver. Ska bli spännande att följa digitaliseringsarbetet som drar igång i höst!

img_8438


1 kommentar

Solnamodellen – kortar vägen till jobb

Idag har grönblå-gruppen i social- och arbetsmarknadsnämnden fått möjlighet att besöka majoriteten i Solnas kompetensnämnd för att prata om arbetslinjen, ekonomiskt bistånd och Solnamodellen.

Solna har framgångsrikt, under flera års tid, lyckats minska sina kostnader för försörjningsstöd och fått fler solnabor i jobb. Det är någonting som vi nu vill inspireras av.

Några exempel på insatser som vi nu inför i Sundbyberg:

 • Handläggare för kontroll av felaktiga utbetalningar
 • Hembesök vid ansökan om ekonomiskt bistånd
 • Arbetsmarknadsinsatser med närvarokrav

  Delar av grönblå-gruppen i Sundbyberg som var med på besöket, tillsammans med Lars och representanter från Solnas förvaltning.

 Kommunalråd Lars Rådén (M) berättar om Solnamodellen.  

 

 


Lämna en kommentar

Ny utredning ska få fler sundbybergare i jobb

12669583_1008175802555116_6591160947901882454_n

Arbetslinjen ska gälla i hela Sundbyberg. Alla som lever i utanförskap ska göra vad de kan för att komma i arbete. Då behöver vi erbjuda rätt insatser – insatser som kortar vägen till egen försörjning och insatser till alla berörda målgrupper. Då kan vi också ställa krav på närvaro i insatserna.

Därför har vi nu uppdragit åt förvaltningen att utvärdera kommunens insatser för att öka valfriheten och stärka drivkrafterna till jobb.

Idag finns bara ett begränsat antal arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg och de bedrivs i kommunal regi. Arbetsmarknadsinsatserna är bara tillgängliga för en begränsad målgrupp, inte de som står närmast eller längst ifrån arbetsmarknaden. Det finns inte heller något närvarokrav i insatserna.

Vi vill vända på alla stenar för att alla sundbybergare ska komma i arbete. Då finns det inga genvägar. Målet är att utredningen ska visa vad vi behöver prioritera framöver för att få fler sundbybergare i jobb.

Utvärderingen ska inkludera följande områden:

 • alla mottagare av ekonomiskt bistånd ska erbjudas en insats
 • närvarokrav ska gälla i insatserna
 • öka valfriheten i insatser med fler utförare, lagen om valfrihetssystems lämplighet för arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg ska utvärderas
 • utvärdera dagens insatser för att hitta förbättringsmöjligheter
 • en väg in till jobb genom att utvärdera organisationen kring bedömning av arbetsförmåga för de som beviljas ekonomiskt bistånd.

Rapporten med förslag på åtgärder ska presenteras för nämnden senast september 2016.