Josefin Malmqvist


1 kommentar

Valfrihet inom funktionshinderområdet

2018-06-15 Nu får Du möjlighet att fatta beslut om Ditt liv - LOV

Vid gårdagens sammanträde med social- och arbetsmarknadsnämnden – det sista innan valet – beslutade vi äntligen att införa lagen om valfrihetssystem (LOV) inom tre insatser inom funktionshinderområdet.

Genom att införa LOV får du som brukare möjlighet att välja vem som ska utföra din insats – oavsett om det är en boendestödjare som ska komma in i ditt hem och stötta dem med dagliga sysslor, om det är tillsyn av funktionshindrade barn innan och efter skoldagen eller om det är var du ska bo.

Det här är givetvis centrala frågor som det borde vara självklart att som individ bestämma över själv. Alternativen kommer presenteras i ett digitalt verktyg på stadens hemsida, för att underlätta möjligheten att göra ett informerat val.

Dessutom har genomgången av av vad våra egna verksamheter kostar, och omvärldsbevakning av vad motsvarande insats kostar på andra håll i Stockholms län, visat att flera av våra insatser är väldigt dyra. Därför kommer även LOV att innebära en harmonisering av kostnadsläget till kringliggande kommuner. Vi ska betala för kvalitet och resultat, och säkerställa att vi alltid får valuta för skattebetalarnas pengar.

Så tar vi ansvar för skattebetalarnas pengar och värnar kvaliteten för våra kommuninvånare!

Beskrivning av insatserna 

Korttidstillsyn

Idag har 26 personer beslut om korttidstillsyn i Sundbyberg.

Ungdomar med funktionsnedsättning som är över 12 år och behöver tillsyn efter skolan erbjuds korttidstillsyn från den termin de fyller 13 år. Insatsen kan behållas lika länge som barnet går kvar i skolan om behov finns. Tillsynen kan vara före och efter skoldagen, under lovdagar och studiedagar.

 

LSS-bostad för vuxna och barn

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service.

Ett särskilt boende riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning och inte klarar av att bo i en vanlig bostad utan behöver mer omfattande stöd och service. Det finns olika former av boenden, till exempel gruppbostad eller servicebostad.

56 personer har denna insats idag.

 

Boendestöd 

Boendestöd är en socialpedagogisk insats som ges till dig som bor i ett eget boende och har en psykisk funktionsnedsättning. Du får ett praktiskt och socialt stöd. Det kan till exempel handla om att planera vardagen, ta kontakt med myndigheter, knyta sociala kontakter, bryta isoleringen samt även ett praktiskt stöd i det egna hemmet.
Finns idag i egen regi och har tidigare inte upphandlats.

121 brukare idag.

***

Handlingarna från social- och arbetsmarknadsnämnden den 14 juni finns här.

Här har jag tidigare skrivit om beslutet. 


1 kommentar

Så stöttar vi barnfamiljer utan bostad

Idag sändes ett avsnitt av Barnaministeriet Dokumentär i Sveriges Radio. I inslaget följer reportern en 13-årig flicka i Sundbyberg, vars familj saknar en egen bostad.

Frågor som dessa kommer dessvärre sällan i svart och vitt.

Även om jag är väl insatt i familjens ärende, och har träffat dem upprepade gånger, så får jag som socialnämndsordförande inte uttala mig i enskilda ärenden, med hänvisning till sekretessen. Det innebär att jag inte kan kommentera flera av påståendena i reportaget som jag vänder mig emot – flera av dem ogenerade tänjningar av sanningen.

Det är svårt att inte beröras av flickans perspektiv. Inget barn har valt att få växa upp under sådana omständigheter som beskrivs i reportaget, och som dessvärre alltför många barnfamiljer lever under i Sverige idag.

Från samhällets sida ska vi givetvis finnas där och stötta om föräldrar behöver stöd i sin föräldraroll eller om akuta omständigheter uppstår som inte kunnat förutses. Det är socialtjänstens roll som samhällets yttersta skyddsnät.

I ett mer långsiktigt perspektiv behöver det dock vägas mot föräldrarnas eget ansvar. Ytterst är det föräldrarnas ansvar att säkra sina barns uppväxtvillkor. I Föräldrabalken, och förarbetena till densamma, framgår det att vårdnadshavares ansvar för sina barns trygghet är långtgående. Det vore inte önskvärt för samhället att långsiktigt ta över föräldrarnas ansvar. Exempelvis i en familj där avsaknaden av en stabil boendesituation är familjens enda anledning till kontakt med socialtjänsten.

I reportaget blir därför min roll att beskriva vad vi kan göra, utifrån gällande lagstiftning, och försöka lyfta några av de utmaningar vi står inför. Enligt lagstiftning, och gällande praxis, är det den enskildes ansvar att hitta en bostad. Från socialtjänsten kan vi stötta och erbjuda tillfälligt stöd, vilket vi gör till flera hundra hushåll varje år. För en liten, tydligt avgränsad grupp, går socialtjänstens ansvar längre än så. För att förtydliga detta antog vi riktlinjer för boendefrågor inom socialtjänsten, innan jul.

I Sundbyberg är familjen i reportaget varken den första eller den sista barnfamiljen som har svårt att hitta en stabil bostadssituation. Generellt kan man säga att det finns några vanligt förekommande gemensamma nämnare för de ärenden vi hanterar:

 • Ett arbete är bästa långsiktiga försäkringen för att också få en egen bostad. Med ett arbete kommer en stabil inkomst och möjlighet att få referensbrev, vilket ofta krävs även vid andrahandsuthyrning. Få hyresvärdar godkänner socialbidrag (ekonomiskt bistånd) som inkomst.
 •  Fler behöver vara beredda att flytta utanför sitt närområde. Det förekommer att familjer inte är beredda att flytta utanför en specifik stadsdel, vilket givetvis gör bostadssökandet mycket svårare. Dessutom kan det vara betydligt bättre för barnen att få en nystart i en stabil miljö där föräldrarna kanske även kan hitta arbete, och på så sätt slippa en runtflackande tillvaro.
 • Vi erbjuder hjälp till självhjälp. Vi vill hjälpa, och gör det idag, men om den vuxne inte deltar i exempelvis erbjuden boskola har vi inte heller grund för att kunna bevilja stöd. Det fungerar på samma sätt som inom försörjningsstödet där vi ställer krav på jobbsökande för att ha rätt till fortsatt bidrag. Vi kan erbjuda en lång rad insatser och stöd, men det bygger på att hjälpen tas emot.

 

***

Skrev ihop några frågor och svar om hur vi kan stötta barnfamiljer utan bostad, och vad socialtjänstens ansvar är med nuvarande lagstiftning.

 

Kan ni inte ge bostäder till barnfamiljer som inte har någonstans att bo? 

Bostadsmarknaden är ansträngd, särskilt i Stockholms län. Vid årsskiftet stod 600 000 personer i Stockholms stads bostadskö. I Sundbyberg var snittkötiden 8,7 år under förra året. Det finns många barnfamiljer som står i bostadskö, och vi har ingen möjlighet att generellt bevilja barnfamiljer bostäder.

Kommunen är enligt lag skyldiga att tillhandahålla bostäder för:

 • Personer med funktionsnedsättning
 • Äldre i behov av äldreboende
 • Nyanlända

Därutöver har Sundbyberg ca 140 sociala kontrakt, och erbjuder tillfälligt boende i akuta situationer. 89 hushåll beviljades tillfälligt boende, exempelvis vandrarhem, under 2017. 

De sociala kontrakten är avsedda för socialt utsatta grupper. Vilka insatser vi erbjuder, vad lagstiftningen föreskriver och hur vi agerar finns också förtydligat i den riktlinjer för boendefrågor inom socialtjänsten, som nämnden antog i december 2017.

 

Vilka tillhör en socialt utsatt grupp?

Vi utgår från definitionen av en socialt utsatt grupp från en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen, som är prejudicerande. I domen framgår att följande personer är att betrakta som socialt utsatta grupper:
– Unga vuxna med särskilda skäl att flytta hemifrån, ex allvarlig social problematik i hemmet
– Familjehemsplacerade ungdomar som fyllt 18 år
– Personer med missbruk
– Skuldsatta personer
– Personer med avslutat fängelsestraff
– Brottsoffer och personer som utsatts för våld i nära relationer

 

Vad gör socialtjänsten? 

Socialtjänsten ska, enligt socialtjänstlagen, främja den enskildes rätt till en bostad. (SOL 3 kap, 2§: ”Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning. Lag (2015:982).”)

Kommunen har ett ansvar att bedöma individens förmåga. Om individen saknar förmåga går vi in med insatser.

Det innebär att vi stöttar och erbjuder hjälp till självhjälp. I Sundbyberg innebär det att vi bland annat:

 • Erbjuder boskola, där den bostadssökande får praktiskt stöd att söka bostad, information om bostadsköer, hur man söker bostad på Blocket mfl sidor, hur man får referensbrev osv.
 • Vi erbjuder praktisk hjälp, exempelvis genom att skjutsa personer till bostadsvisningar, ringa upp personer som annonserar, hjälpa till att skriva ansökningshandlingar osv.
 • Individuellt stöd genom boendekonsulenter.
 • Tolk där det behövs

 

Har Sundbyberg förändrat inriktning till tuffare bedömningar? 

Nej, det finns inga beslut om att göra förändrade bedömningar mottidigare. Det som har skett är att nämnden antagit riktlinjer för bedömning av bostäder – riktlinjer som även Socialdemokraterna står bakom. Riktlinjerna är bara ett förtydligande av samma bedömningar som Sundbyberg gjort sedan tidigare. Det var också förvaltningschef Helene Bengtssons svar, på journalistens fråga, vilket dessvärre inte kom med i reportaget.

Däremot kan jag förstå, i bostadsbristens spår och i spåret av många av de nyanlända som nu ska etableras på bostadsmarknaden, att det kan upplevas som svårare eftersom trycket på de tillfälliga bostadslösningar som finns sedan tidigare ökar.

 

Vad händer om man inte söker tillräckligt många bostäder? 

Vi vill hjälpa, och gör det idag. Och om den vuxne inte deltar i beslutad planering har vi inte grund för att kunna bevilja fortsatt stöd.

Sundbyberg har fått rätt i samtliga överklagade ärenden i Förvaltningsdomstolen, vilket visar att våra bedömningar ligger i linje med lagstiftningen.

 

Är Sundbybergs tolkning av lagstiftningen alltför snäv? 

Under 2017 överklagades 9 beslut om tillfälligt boenden i Sundbyberg, och staden fick rätt i samtliga 9 fall. Ärendena avser både barnfamiljer och ensamstående, och avslagen beror på olika skäl, exempelvis att brukaren inte aktivt sökt bostäder eller inte tillhör en socialt utsatt grupp. Läs mer om det här. 


Hur arbetar ni med barnperspektivet? 

Barnperspektivet handlar om att barns perspektiv ska beaktas i handläggningen av stöd. Det kan göras på olika sätt, exempelvis genom barnintervjuer (som bandas) där barnen får komma till tals.

I Sundbybergs riktlinjer för boendefrågor inom socialtjänsten, som antogs av nämnden i december 2017, skriver vi på följande sätt om barnperspektivet:

”Enligt 1 kap 2 § SoL ska barnets bästa särskilt beaktas vid åtgärder som rör barn. Som ett led i skyldigheten att beakta barnets bästa bör därför, i alla utredningar som rör
barnfamiljers behov av bostad, särskilt beaktande tas kring vilka följder olika beslut får för barnet (som barn räknas personer under 18 år). Dessa effekter ska dokumenteras och tas med i beslutsunderlaget i form av en barnkonsekvensanalys. Syftet med barnkonsekvensanalysen är att säkerställa att barnperspektivet beaktas inom ramen för beslutsunderlaget.
I sammanhanget kan det vidare understrykas att ett föräldraskap i sig inte utgör en rätt till bistånd i form av bostad. Det avgörande kan istället sägas vara föräldrarnas vidtagna
åtgärder, deras förmågor, deras behov och om de har några speciella svårigheter. En
sammantagen bedömning ska dock alltid göras av de relevanta omständigheter (där en
barnkonsekvensanalys kan vara just en sådan relevant omständighet) som föreligger i det enskilda fallet.”

 

Vad säger FNs barnkonvention? 

§5: ”Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska hjälpa barnet att få det som barnet har rätt till.”

§27: ”Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.”

Läs hela FNs barnkonvention här.

 

Varför bygger ni inte billigare bostäder? 

Sundbyberg bygger mest i landet, och har gjort i många år. Vi bygger ungefär hälften  hyresrätter och hälften bostadsrätter, vilket vi menar är viktigt för att få till en mångfald av upplåtelseformer. Det gynnar även barnfamiljer.

Samtidigt vill vi säkerställa att det finns möjlighet att göra bostadskarriär i kommunen.


Lämna en kommentar

Återigen rätt om tillfälligt boende

20170918 Rätt om tillfälligt boende.png

Bostadsfrågan fortsätter engagera och i bostadsbristens spår är det många som vänder sig till socialtjänsten för stöd med bostad. Som jag skrivit om tidigare är lagstiftningen tydlig – bostad är den enskildes ansvar. Socialtjänsten kan tillfälligt hjälpa till i vissa särskilt utsatta grupper.

I en ny dom från Förvaltningsrätten avslår rätten en enskilds överklagande av stadens avslag på tillfälligt boende. Bakgrunden är att personen i fråga bott i tillfälligt boende i över 5 år, och erbjöds i våras en trerummare i Fagersta, men tackade nej då hon hellre ville bo kvar på hotellet i Hallonbergen.

Det innebär en bekräftelse av vår hållning: tillfälligt boende är just det – tillfälligt. Och att tacka nej till en erbjuden bostad någon annanstans i landet innebär en förbrukad rätt till fortsatt tillfälligt boende.

I avgörandet skriver domstolen bland annat följande:

2017-09-18 Dom tillfällligt boende

Hela domen finns här.

***

Har här skrivit om en tidigare dom i Förvaltningsrätten som även den bekräftar vår hållning.


2 kommentarer

Alltid eget ansvar att hitta bostad – trots bostadsbrist

Den senaste tiden har det rapporterats om flera symptom på bostadsbristen. I Sundbyberg har fem barnfamiljers korttidskontrakt hos bostadsbolaget Förvaltaren löpt ut och de har, av olika anledningar, inte hittat något nytt boende sedan de fick informationen i augusti 2016 (som DN rapporterade om förra veckan).

Situationen är givetvis allvarlig för den enskilde. Familjerna demonstrerade utanför stadshuset igår och jag gick ut och talade med var och en av de berörda. Samtalen fortsatte under stora delar av förmiddagen idag.

Det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren har på sin hemsida kommenterat de felaktigheter som cirkulerat i media senaste veckan och DN skrev idag på ledarplats om Karl-Petter Thorwaldssons smaklösa – och felaktiga – politiska poänger i ärendet under sitt första maj-tal.

Om personerna väljer att söka stöd från socialtjänsten kommer det att bedömas från fall till fall, som alltid. Då kan det exempelvis röra sig om akuta lösningar så som tillfälligt boende på hotellhem eller vandrarhem.

***

Enligt socialtjänstlagen har socialtjänsten ett ansvar att främja individers möjlighet att hitta en bostad. Det betyder inte att socialtjänsten har bostäder att tillgå för alla personer som är i behov. Lagstiftningen är tydlig: det är det egna ansvaret som gäller.

”Socialnämnden ska i sin verksamhet främja den enskildes rätt till arbete, bostad och utbildning.” 

Det är också därför vi är flera kommuner som valt att tolka bosättningslagen som krav på att tillhandahålla etableringsbostad, det vill säga under två år. Därefter är det eget ansvar som gäller – som för alla andra kommuninvånare.

Det är inte svårt att föreställa sig att fler liknande exempel kommer dyka upp framöver, i spår av bostadsbristen. På längre sikt bygger Sundbyberg mest bostäder i landet, och fler kommuner behöver bygga mer.

I närtid hjälper vi till att söka bostad på Blocket, ställa personer i bostadsköer, ringer bostadsföretag i närområdet och runt om i landet. Det innebär också att den enskilde kan behöva vara beredd att flytta någon annanstans i Sverige för att få en bostad. Att i det läget vara kräsen och börja välja och vraka mellan olika bostadsorter är dessvärre inte aktuellt. Att tacka nej till en erbjuden bostad någon annanstans i landet, för att man inte vill flytta, är direkt oansvarigt, inte minst om barn är inblandade.

Det är oerhört viktigt att fortsätta bejaka det egna ansvaret, även om bostadsbristen gör det svårt att hitta en egen bostad. Vi ska inte, och kommer inte, dela ut förstahandskontrakt till personer bara för att de inte själva hittat en bostad. Det kan aldrig vara det offentligas roll. Däremot bistår vi med hjälp till självhjälp för de som inte själva kan.

Det är i grunden en moralisk fråga och Karl-Petter Thorwaldssons tal synliggör de politiska skiljelinjerna väldigt tydligt. Vi tror att den enskilde har, och ska ha, makt över sitt eget liv. Med det kommer också ett ansvar.

***

På social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj föredrog förvaltningens sociala boendeteam hur staden arbetar och gällande lagstiftning. Presentationen finns här.


2 kommentarer

Bostäder till nyanlända i Sundbyberg

På kvällens social- och arbetsmarknadsnämnd gav den grönblå majoriteten förvaltningen i uppdrag att hantera bosättningslagen i enlighet med följande inriktning.

I korthet:

 • Vi tillhandahåller bostäder i 2 år, under etableringstiden. Under tiden får man hjälp att söka bostad/ställa sig i bostadskö etc. Om man inte fått bostad efter 2 år får man även hjälp att söka bostad i andra kommuner.
 • Kommunen står som hyresvärd, och hyr ut i andrahand till de nyanlända.
  Oavsett om det är i Förvaltaren, ombyggda lokaler, hos privatperson eller dyl.
 • I kontraktet som kommunen skriver med de nyanlända så skriver vi att den nyanlände förutsätts delta i etableringsinsatser, dvs språk och jobb-insatser.
  Även om det inte är juridiskt bindande så tror vi att det skickar en viktig signal.

***

Många uppgifter cirkulerar om hur kommuner väljer att hantera Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning, den så kallade bosättningslagen, som riksdagen fattade beslut om i våras. Olika kommuner har gjort olika tolkningar av lagen och därför har vi känt behov av att göra vår tolkning.

I korthet innebär lagen att varje kommun åläggs en del av Sveriges samlade flyktingmottagande. Kommunens uppdrag är att ordna boende för anvisad nyanländ.

Sundbybergs stad är ålagd att ordna bosättning åt 78 nyanlända invandrare för 2016 och 143 nyanlända invandrare 2017. Lagstiftningen antas gälla över tid och en ordnad process för att hantera implikationerna för den kommunala verksamheten är därför nödvändig.

För att etableringen ska kunna påbörjas utan fördröjning behöver kommunen hantera bosättningslagen. Nya lösningar kommer krävas för att bosättningslagen inte ska bli en fråga om sociala kontrakt inom socialtjänsten. Där behöver bostäderna som finns tillgängliga prioriteras för exempelvis våldsutsatta kvinnor och barn.

Kommunstyrelsen fattade den 10 oktober 2016 beslut om en Handlingsplan för bostadsförsörjning för vissa nyanlända. Exempel på former av boenden inkluderar:

 • omställning av befintliga lokaler
 • modulbostäder
 • avtal med Förvaltaren
 • privata fastighetsförvaltare
 • privatuthyrning.

Boendeplatserna eller bostäderna bör ha god spridning och vara kostnadseffektiva.

Sundbybergs stad tillhandahåller bostäder under etableringstiden, s k etableringsbostad. Under tiden får den nyanlände stöd att söka bostad, ställa sig i bostadskö etc. Efter den tvååriga etableringen ankommer det på den anvisade att hantera bostad i eller utanför Sundbybergs stad. På så sätt fullföljer Sundbybergs stad sitt åtagande i bosättningslagen, och upprätthåller samtidigt personligt ansvar och krav på motprestation.

Sundbybergs stad står som hyresvärd under etableringsperioden, och hyr ut i andrahand till de nyanlända. Syftet med etableringen är att snabbt bereda nyanlända möjlighet att bli delaktiga i samhället. I kontraktet som kommunen skriver med de nyanlända ska det därför förtydligas att den nyanlända förväntas delta i etableringsinsatser, dvs språk och arbetsmarknadsinsatser, efter inspiration från bl a Vallentuna kommun.

Det uppdrag som den grönblå majoriteten i social- och arbetsmarknadsnämnden ikväll la till förvaltningen finns här.

Statistik om flyktingmottagande i Sundbyberg

 • Fram till idag har Sundbyberg tagit emot 72 av 78 nyanlända på anvisning.
 • 2016 har vi hitintills tagit emot 4 familjer på anknytning (varav 3 till ensamkommande).
 • Sundbyberg hade den 1/11: 559 asylsökande EBO i kommunen och 93 asylsökande ensamkommande.
 • 2017 ska Sundbyberg ta emot 143 och 17 ensamkommande.

Mer statistik finns här. 

Mer om detta rapporteras bland annat i Vi i Sundbyberg och Dagens Samhälle.

dagens-samhalle-bostader-nyanlanda-nov-2016