Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Sverige borde ställa krav i kvotflyktingsystemet

Lyssna på inslaget i Ekot Sveriges Radio här.

Sverige borde driva att vi tar vill ta emot fler ensamkommande flickor och kvinnor. Detta för att kompensera för det större antal asylsökande män som Sverige hitintills tagit emot. De vi tar emot bör kunna stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket idag sällan är fallet.

Vi bör också driva att vi vill hålla ihop familjer. På så sätt ingår hela familjen i kvoten, och inte som idag när anhöriga kommer i efterhand, och då inte ingår i kvoten.

Det innebär att fler länder behöver vara med och ta ett större ansvar för de som är allra sjukast

Om kvotflyktingsystemet
Kvotflyktingsystemet innebär en ordnad process för mottagandet, och möjlighet till förberedelser inför mottagandet finns. Det skulle dessutom undvika farliga resor över Medelhavet.

När Sverige ska sänka asylmottagandet till nivå med våra grannländer vore en utveckling av kvotflyktingsystemet en bra väg att gå. Sverige tar emot omkring 5000 kvotflyktingar på ett år, och ungefär hälften uppskattas ha omfattande behov av stöd.

Sverige är idag ett av få länder som inte ställer krav på vilka vi tar emot genom kvotflyktingsystemet, vilket innebär att Sverige i stor utsträckning tar emot dem som har störst behov av stöd.

2018 tog USA emot flest kvotflyktingar, följt av Kanada, Storbritannien och Sverige

 

Sveriges asylmottagande
Ungefär 6 av 10 av de asylsökande Sverige tagit emot på senare år är män.

Moderaterna vill sänka Sveriges asylmottagande till samma nivå som Norges, Danmarks och Finlands. Det skulle innebära att Sverige tar emot mellan 5 000 och 8 000 asylsökande per år, en sänkning på ca 70 procent. Det motsvarar ungefär den nivå Sverige idag tar emot genom kvotflyktingsystemet, som administreras av UNHCR.

 

Vad tycker du om förslaget?


Lämna en kommentar

Ge nyanlända kvinnor en rimlig chans till etablering

I veckan kom Arbetsförmedlingen med en ny rapport kring kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det är verkligen ingen munter läsning.

I Stockholms län har utrikes födda män högre sysselsättningsgrad än inrikes födda män i resten av riket (se ex Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport ”Läget i länet” från maj 2017), men kvinnorna hamnar på efterkälken.

Arbetsförmedlingens genomgång visar att en majoritet av kvinnorna är lågutbildade med grundskola eller kortare utbildning. Bland de över 45 år är 2 av 3 lågutbildade. De slutför i lägre utsträckning sin etableringsplan, tar del av färre insatser, går i lägre utsträckning vidare till jobb.

OECD visade redan i sin integrationsrapport 2016 att bara 5% av personerna som är inskrivna i etableringen har vuxenutbildning i sin etableringsplan. Samtidigt som mer än hälften har kort utbildning. Istället prioriterar Arbetsförmedlingen kortare CV-kurser. Det går helt enkelt inte ihop.

Sverige bör bland annat:

  • Ta bort retroaktiviteten i föräldraförsäkringen helt.
  • Inför kvalificering till välfärdssystem, inklusive föräldraförsäkringen.
  • I större utsträckning erbjuda SFI i kombination med träning för praktiska yrken.
  • Införa tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet.
  • Erbjud fler kvinnor, tidigare, relevant utbildning och arbetsmarknadsnära insaser.

Dessa och fler förslag finns med i flera av de politikutvecklingsarbeten (exempelvis Resan in i Stockholm) som jag varit med och tagit fram under året. Då kan vi vända denna trend!


Lämna en kommentar

Regeringen lämnar utrikes födda kvinnor utanför

Idag på internationella kvinnodagen skriver jag tillsammans med ordföranden för Moderatkvinnorna i Stockholms län, Emma Feldman, i Dagens Samhälle, om våra förslag för att få fler utrikes födda kvinnor i jobb.

Läs artikeln här.

Dagens Samhälle utrikes födda kvinnor

Flyktingkrisen kommer att påverka oss för lång tid framöver. Redan i dag tar det dubbelt så lång tid för kvinnor som för män att integreras i Sverige. Regeringen saknar inte bara reformer för att förbättra integrationen, regeringen slår även undan fötterna på välfungerande reformer.

Genom att halvera rut-avdraget, som bidragit till ökat kvinnligt företagande och möjlighet till självförsörjning, försämras möjligheterna att få ett jobb. Nya siffror från Skatteverket visar att antalet rut-företag redan minskat med 4 500 stycken jämfört med februari 2015.

Utanförskapet måste minska. Därför presenterar vi tre konkreta förslag för att förbättra möjligheterna för utrikes födda kvinnor att få ett jobb.

För vissa familjer som får ekonomiskt bistånd riskerar inkomsten att minska om en eller båda föräldrarna får ett jobb. Vi tycker att jobb alltid ska löna sig. Därför införde alliansregeringen en jobbstimulans på 25 procent för den som har försörjningsstöd.

Det innebär att bidraget inte dras undan i ett slag om du får ett jobb, i stället sker en successiv avtrappning för att underlätta övergången till arbete.

Vi vill nu utöka denna jobbstimulans till 40 procent så att egna ansträngningar för att få det första jobbet lönar sig mer. För en ensamstående tvåbarnsförälder som fått ett halvtidsjobb som vårdbiträde skulle detta kunna innebära en tusenlapp till varje månad.

I dag jobbar färre nyanlända kvinnor än män. Dessa kvinnor är även underrepresenterade i förberedande utbildning och arbetspraktik. Vi vill att fler ska förberedas för den svenska arbetsmarknaden och att insatser ska ske så tidigt som möjligt. Fler nyanlända kvinnor ska delta i arbetsförberedande insatser.

Vi vet att svenska språket är centralt för integrationen. Sfi på grundnivå ska därför vara obligatorisk. Vi vill även att Arbetsförmedlingen ska genomföra uppsökande verksamhet och stärka samarbetet med företag för att fler kvinnor ska komma in på arbetsmarknaden.

Förstärk samhällsorienteringen genom att göra den obligatorisk. Syftet med samhällsorienteringen är att berätta om Sverige och beskriva hur det svenska samhället fungerar och på så sätt underlätta integrationen.

Alla nyanlända ska ha genomgått samhällsorientering inom ett år och frånvaro ska leda till nedsättning av ersättning.

Moderatkvinnorna utvecklar nu vår politik för att minska utanförskapet och korta vägen till arbete för de kvinnor som vill starta ett nytt liv här.  Om vi ska nå målet om full sysselsättning måste vi se till att alla som vill och kan får möjligheten att få ett jobb.

Vi måste ge de människor som står längst ifrån arbetsmarknaden de verktyg som krävs för att få en lön och uppleva arbetsplatsgemenskap.

Då duger det inte med en regering som aktivt motarbetar nyanlända kvinnors möjligheter att få ett jobb. Genom att halvera rut-avdraget höjs trösklarna in på arbetsmarknaden vilket försämrar integrationen. Vi vill bedriva en aktiv jämställdhetspolitik där de mest utsatta är i fokus.

 

  • Emma Feldman, oppositionsråd, Järfälla (M)
  • Josefin Malmqvist, kommunalråd (M), ansvarig politikutveckling för Moderatkvinnorna i Stockholms län