Josefin Malmqvist


1 kommentar

Med barnen i fokus

Min turné i nämndens verksamheter fortsätter, och igår fick jag möjlighet att besöka enheten för barnskydd och sociala insatsgruppen.

Barnskyddsteamet är ett unikt team som arbetar för att skapa en trygg situation för barn i stökiga hem. Genom att kartlägga nätverk kring barnen och familjerna, involveras fler personer som barnen redan känner för att stötta och på så sätt förebygga placeringar på institution. Det var intressant att få möjlighet att höra mer och diskutera arbetsmetoderna och möjligheterna framåt.

Den andra delen av verksamheten, sociala insatsgruppen, arbetar med barn och unga 13-18 år som hamnat på glid. Det är en samverkansmodell med polis, skola, socialtjänst mfl som arbetar tillsammans med unga som riskerar att hamna i grov kriminalitet. Genom att plocka in alla aktörer i ett rum kortas beslutsvägarna och det är lättare att fortare få ett grepp om vad som behöver göras tillsammans. Jag tror att vi kan bli ännu bättre på att tidigare använda denna insats, innan det redan ”gått för långt”.

Spännande frågor som jag hoppas vi får möjlighet att prata vidare om i närtid. Här tillsammans med delar av personalen vi fick möjlighet att träffa:

Barnskydd

Reza, undertecknad, vice ordförande Lena Törner (C), Pia, Maria och Irene.

 


2 kommentarer

Hårt arbetande sundbybergares pengar ska spenderas rätt

”We have a duty to make sure that every penny piece we raise in taxation is spent wisely and well.”

Så sa Margaret Thatcher på the Conservatives Party Conference redan 1983, men orden är lika relevanta idag.

Hårt arbetande sundbybergare betalar skatt för att vi ska bedriva god och kostnadseffektiv välfärd. Då har vi ett ansvar att följa upp vad pengarna går till. Det är vår skyldighet att täppa till möjligheterna till fusk, följa upp felaktigheter – medvetna eller omedvetna. I FUT-delegationens slutrapport uppskattar utredarna att hälften av felaktigheterna är medvetna och hälften omedvetna. De totala felaktigheterna i landet uppskattas till 18-20 miljarder kronor.

Därför genomför vi nu en rad åtgärder så som hembesök, tjänst för uppföljning av felaktiga utbetalningar och närvarokrav i insatser. Samtidigt genomför vi också en genomlysning av våra arbetsmarknadsinsatser, för att se vilka kompletterande insatser vi behöver i Sundbyberg för att alla sundbybergare med ekonomiskt bistånd ska få stöd att komma närmare egen försörjning.

Beklagligt att Socialdemokraterna i Sundbyberg är mot dessa insatser. Grönblå Sundbyberg arbetar för att ta arbetslinjen till Sundbyberg.

Interpellationen kan hittas här. 

nolltolerans_twitter2 (1)

 


1 kommentar

Yrkesakademin – kortar vägen till jobb

Kul att få inleda tisdagsmorgonen med samtal på Yrkesakademin kring bristyrken och att korta vägen till jobb.

Inom branscherna transport, anläggning, lager, fastighet, restaurang och vård behövs personal. Samtidigt har vi arbetssökande med olika bakgrund som behöver en väg in på arbetsmarknaden och möjlighet att komma vidare till jobb. Yrkesakademin erbjuder utbildningar och arbetar tillsammans med en rad företag för att åstadkomma just detta.

Kanske kan vara en lösning i vår verktygslåda framöver!

 

     

  


1 kommentar

Solnamodellen – kortar vägen till jobb

Idag har grönblå-gruppen i social- och arbetsmarknadsnämnden fått möjlighet att besöka majoriteten i Solnas kompetensnämnd för att prata om arbetslinjen, ekonomiskt bistånd och Solnamodellen.

Solna har framgångsrikt, under flera års tid, lyckats minska sina kostnader för försörjningsstöd och fått fler solnabor i jobb. Det är någonting som vi nu vill inspireras av.

Några exempel på insatser som vi nu inför i Sundbyberg:

  • Handläggare för kontroll av felaktiga utbetalningar
  • Hembesök vid ansökan om ekonomiskt bistånd
  • Arbetsmarknadsinsatser med närvarokrav

  Delar av grönblå-gruppen i Sundbyberg som var med på besöket, tillsammans med Lars och representanter från Solnas förvaltning.

 Kommunalråd Lars Rådén (M) berättar om Solnamodellen.  

 

 


1 kommentar

Pigg folkbildande 20-åring bidrar till integrationen

Kul att idag fått möjlighet att fira Sundbybergs Folkhögskola 20 år, och samtidigt få höra lite mer om verksamheten.

Det är en spännande verksamhet som inte minst bidrar till att stärka integrationen med sina kurser i svenska som andraspråk, samhällsorientering och studiemotiverande kurser.

Klart är att vi kan arbeta bättre tillsammans, kommunens insatser med komvux och SFI tillsammans med Folkhögskolan.

Tack för ett intressant och lärorikt besök!

  

  Morgan och jag på besök.

  
Firande av Sundbybergs Folkhögskola 20 år.

 

 
 Tårttävling i samband med firandet.


Lämna en kommentar

Tack – tillsammans kunde vi välkomna 2200 nyanlända till Sverige

För några veckor sedan stängde det evakueringsboende som staden drivit på uppdrag av Migrationsverket i Ursvik. Inflödet har minskat, och behovet av tillfälliga korttidsplatser har därmed avtagit. Nu kommer istället nya, permanenta lösningar snart behövas i hela Sverige.

Igår fick vi möjlighet att säga tack till några av alla de volontärer som lagt ner över 9 000 timmar av engagemang, givmildhet och generositet för de 2200 flyktingar som tillfälligt fick se Sundbyberg som sitt hem.

Stort och varmt tack – utan er hade det inte varit möjligt att driva boendet! Tack till volontärer, personal, ideella föreningar, kyrkor med flera som på olika sätt bidragit i arbetet.

Snart kommer vi få möjlighet att välkomna än fler nya sundbybergare och då kommer vi återigen behöva hjälp. Vi kommer alla behöva hjälpas åt för att alla dessa nya sundbybergare ska komma in i samhället och känna sig välkomna.

tackSundbyberg-facebook-annons3_2

Mer information på stadens hemsida.

 


1 kommentar

Soligt besök hos Lötsjöteamet – öppenvård på hemmaplan

Fick idag möjlighet att besöka vår egen öppenvårdsverksamhet, Lötsjöteamet, som arbetar med missbrukare och personer med ekonomiskt bistånd, som behöver ytterligare stöd.

Lötsjöteamet arbetar med behandling, stödsamtal och träningslägenheter.

Teamet har sedan årsskiftet börjat arbeta med gruppsamtal enligt den nya metoden CRA, Community reinforcement approach, en KBT-baserad missbruksbehandling som fokuserar på problemlösning, veckoplanering och ett balanserat liv med fritidsaktiviteter. Genom att titta på vad som utlöser ett missbruk är tanken att det ska vara enklare att motverka och ersätta med andra aktiviteter. Det ska bli spännande att följa hur arbetet utvecklas!

Särskilt tack till Johanna, Annika, Matti och Ulrika som tog emot oss!

  
Jag och vice ordförande Lena Törner.


1 kommentar

Välkommen till Sundbyberg – i Flen!

Fick idag möjlighet att berätta om hur vi tar arbetslinjen till Sundbyberg och våra aktiva integrationsinsatser på Moderaterna i Sörmlands heldagsutbildning i Flen.

Våra integrationsutmaningar är stora. Vi tar emot många nyanlända, hade exempelvis förra året flest inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem per capita, av alla kommuner i länet. Fler än både Södertälje och Botkyrka.

Inskrivna Migrationsverket

Vi har många som själva väljer att bosätta sig i kommunen, sk ebo. Det är givetvis roligt att många väljer att söka sig till Sundbyberg och vill starta ett nytt liv här – det vill vi uppmuntra och välkomna – men då måste vi också ge människor de verktyg de behöver för att kunna starta ett nytt liv här. I receptionen i vårt stadshus finns en mängd information om hur man söker olika typer av bidrag – men ingen information om hur man söker jobb!

Mottagna Sundbyberg

Det må vara Arbetsförmedlingens ansvar att stötta nyanlända till jobb under etableringstiden, men samma Arbetsförmedlingskontor – som vi delar mellan Ekerö, Solna och Sundbyberg – har väldigt olika framgång i att stötta nyanlända till jobb. Jag tror att kommunens insatser spelar roll, och att vi på kommunal nivå kan göra mycket för att individuellt rusta dessa personer för arbetsmarknaden hos oss.

När etableringstiden är slut och de nyanlända som inte fått jobb istället får aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen, söker de flesta kompletterande försörjningsstöd. Och sedan fortsätter de få försörjningsstöd. Därför är kommunens incitament solklara – vi behöver så tidigt som möjligt komma in och stötta vägen till jobb.

Lämnat etableringen

Det finns ingen enkel lösning. Vi tror på individuella insatser, från dag 1, med en palett av åtgärder. Alla ska få en individuell kartläggning och coaching. Vi ska bli bättre på att anpassa insatserna efter individuella behov, matcha ihop SFI, vuxenutbildning, och arbetsmarknadsinsatser. Därför genomför vi nu en utvärdering av våra arbetsmarknadsinsatser, för att hitta förbättringsområden. Vi ska upphandla SFI och ställa krav på närvaro i våra insatser.

Det är några av de frågor jag fick möjlighet att berätta om idag. Därutöver finns det stora utmaningar i skolan, bostadsförsörjningen, relationen med företag och föreningsliv med mera som vi kommer återkomma till inom ramen för integrationsutskottet framöver.

Och välkommen till Sundbyberg – det är alla de nyanlända som vill komma och jobba och starta ett nytt liv – och kommunkollegor runt om i landet som vill vara med och diskutera konstruktiva lösningar för de gemensamma utmaningar vi alla står inför och kommer diskutera för lång tid framöver!


Lämna en kommentar

Ny utredning ska få fler sundbybergare i jobb

12669583_1008175802555116_6591160947901882454_n

Arbetslinjen ska gälla i hela Sundbyberg. Alla som lever i utanförskap ska göra vad de kan för att komma i arbete. Då behöver vi erbjuda rätt insatser – insatser som kortar vägen till egen försörjning och insatser till alla berörda målgrupper. Då kan vi också ställa krav på närvaro i insatserna.

Därför har vi nu uppdragit åt förvaltningen att utvärdera kommunens insatser för att öka valfriheten och stärka drivkrafterna till jobb.

Idag finns bara ett begränsat antal arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg och de bedrivs i kommunal regi. Arbetsmarknadsinsatserna är bara tillgängliga för en begränsad målgrupp, inte de som står närmast eller längst ifrån arbetsmarknaden. Det finns inte heller något närvarokrav i insatserna.

Vi vill vända på alla stenar för att alla sundbybergare ska komma i arbete. Då finns det inga genvägar. Målet är att utredningen ska visa vad vi behöver prioritera framöver för att få fler sundbybergare i jobb.

Utvärderingen ska inkludera följande områden:

  • alla mottagare av ekonomiskt bistånd ska erbjudas en insats
  • närvarokrav ska gälla i insatserna
  • öka valfriheten i insatser med fler utförare, lagen om valfrihetssystems lämplighet för arbetsmarknadsinsatser i Sundbyberg ska utvärderas
  • utvärdera dagens insatser för att hitta förbättringsmöjligheter
  • en väg in till jobb genom att utvärdera organisationen kring bedömning av arbetsförmåga för de som beviljas ekonomiskt bistånd.

Rapporten med förslag på åtgärder ska presenteras för nämnden senast september 2016.


1 kommentar

Tvätt, städ och snickeri – mot egen försörjning

Fortsätter mina besök, minst ett i veckan, inom stadens verksamheter.

Idag hade vi förmånen att få besöka stadens Jobbcenter, som vänder sig till personer med ekonomiskt bistånd och som står långt från arbetsmarknaden. Det kan handla om personer som inte haft ett arbete på väldigt många år, eller som på grund av språkhinder har svårt att få ett arbete.

På Jobbcenter får de möjlighet att arbetsträna, och utföra uppdrag inom bland annat tvätteri, matlagning, snickeri eller vaktmästeri.

  
Vid dagens besök försökte undertecknad slipa på selfie-kunskapen. Utsatta blev Nickan Zetterlund (M), Lena Törner (C), Gustaf Öbrink (C) och Rune Björnström (M).