Josefin Malmqvist


Lämna en kommentar

Sundbyberg sticker ut: kraftig minskning av arbetslösheten

Senaste arbetslöshetssiffrorna från Arbetsförmedlingen visar en kraftig minskning av arbetslösheten i Sundbyberg – med 0,7% i oktober jämfört med 2016. Det kan jämföras med en oförändrad arbetslöshet i länet och en minskning på -0,1% i riket.

Det är fantastiskt roligt att se att utanförskapet minskar kraftigt – både i termer av arbetslöshet och bidragsberoende.

Vi fortsätter träget vårt arbete för att fortsätta minska utanförskapet. Alla Sundbybergsbor som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till!

Bild2


Lämna en kommentar

DN Debatt: Så kan vi lägga ner Arbetsförmedlingen

2017-09-27 DN Debatt.png

Arbetsförmedlingen behöver läggas ner och stöd, matchning och kompetenshöjande insatser utföras med en resultatstyrd jobbpeng. Huvudansvaret bör föras över till kommunerna, som har bättre kunskap om lokala förutsättningar och kontakter med det lokala näringslivet.

Skriver idag om detta på DN Debatt​ tillsammans med kommunalrådskollegorna Oliver Rosengren​, Anna Jähnke​ och Lars Rådén​. Läs hela artikeln här.

***

Vi föreslår att Arbetsförmedlingens uppgifter fördelas enligt följande:

Myndighetsutövning: staten får huvudansvar för att bedöma arbetsförmåga och för rehabilitering av de som bedöms sakna arbetsförmåga. Kommunerna får huvudansvar för alla med arbetsförmåga.

Arbetsförmedling och arbetsmarknadsinsatser: kommunerna får ansvar att utföra i resultatstyrda auktorisationsmodeller. Australien, Storbritannien och Tyskland bör stå som förebilder.

Utbildning: kommunerna bör få det samlade ansvaret för utbildning för vuxna. Bör utföras i resultatstyrda auktorisationsmodeller.

Lönesubventioner: alla lönesubventioner bör slås ihop till ett enda flexibelt stöd. Nystartsjobben bör stå som förebild.

Ersättningar: slopa aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning, som samtliga kan ersättas av det kommunala försörjningsstödet. Utbetalningar bör ske genom en ny utbetalningsmyndighet.

Uppföljning: IFAU bör få i uppdrag att utvärdera, och framgångsrika utvecklingsprojekt skalas upp. SCB bör ta över ansvaret för arbetslöshetsstatistiken.
Då skulle effektiviteten öka i arbetsmarknadspolitiken!


Lämna en kommentar

Så ska finansiell samverkan minska utanförskapet för uppemot 300 sundbybergare

Sundbyberg går vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting. Beslut väntas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige under september 2017, med målet att förbundet ska vara på plats 1 juli 2018.

Det är glädjande att vi nu kan gå vidare med bildandet av ett finansiellt samordningsförbund. Det ger oss ytterligare redskap i vår verktygslåda för att minska utanförskapet i Sundbyberg, säger Josefin Malmqvist (M), kommunalråd och ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

Uppskattningsvis 200-300 individer i Sundbyberg skulle ha glädje av samordningsförbundet. Uppemot 100 av dessa är personer som är sjukskriva inom försörjningsstödet. De får inte del av Försäkringskassans rehabiliterande insatser eftersom de inte haft någon sjukpenninggrundande inkomst och kommunen har ingen rätt att ställa krav på insatser för att få stöd och kunna bli frisk.

Idag står vi delvis handfallna inför grupper med sundbybergare i utanförskap som kräver samverkan. De bollas alltför ofta runt i systemet. Nu hoppas vi kunna sitta kring ett bord och gemensamt korta vägen ur utanförskap, utan att sekretessen sätter käppar i hjulen, säger Josefin Malmqvist (M).

Årlig budget är 2 miljoner kronor, av vilket Sundbyberg står för 500 000 kr. Därutöver finns möjligheter att ansöka om riktade ESF-medel. Socioekonomiska analyser visar att för Sundbyberg blir samordningsförbundet lönsamt på kort sikt om 1 av 3 går från utanförskap till egen försörjning.

Vi hoppas kunna räkna hem detta på några år, genom minskade utgifter för utanförskap och fler sundbybergare som bidrar till samhället. Det blir den största vinsten, säger Josefin Malmqvist (M).

 

Kartläggning av målgrupper som skulle vara aktuella för samordningsförbundet

 • Antalet 0-klassade som är sjukskrivna ofta med både fysisk och psykisk ohälsa och har ett samordningsbehov bedöms vara mellan 50-100 individer.
 • Ytterligare 50 -100 individer pendlar mellan perioder av arbetslöshet och sjukskrivning.
 • 5-10 individer deltar i daglig verksamhet Arbetssupporten LSS och skulle kunna vara betjänta av samordningsförbundets insatser för att komma ut i arbetslivet.
 • 5-10 unga vuxna individer har idag boendestöd via socialpsykiatrin men är arbetslösa.
 • 60 individer, varav 20 utan försörjningsstöd, hade våren 2015 läst SFI mer än 1000 timmar utan att komma vidare.
 • Utifrån det kommunala uppföljningsansvaret kan det enligt gymnasiesamordnaren, handla om 20-50 ungdomar som hoppat av gymnasiet där samordningsförbundet skulle kunna göra skillnad.

 

Tidplan

 • Social- och arbetsmarknadsnämnden beslutade att ingå finansiellt samordningsförbund, den 29 augusti 2017
 • Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige väntas fatta beslut under september månad 2017.
 • Därefter väntar beslutsfattande i Stockholms läns landsting.
 • Samordningsförbundet planeras att vara på plats den 1 juli 2018.

 

Andra samordningsförbund i Stockholms län

 • Sollentuna, Upplands-Väsby och Sigtuna, startade 1 juni 2017.
 • Täby och Österåker, i Samordningsförbundet Södra Roslagen.
 • Samordningsförbundet Välfärd i Nacka.
 • Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem.
 • Samordningsförbundet Östra Södertörn.
 • Samordningsförbundet i Södertälje.

Läs mer om finansiella samordningsförbund: http://nnsfinsam.se/

Ärendet, inkl förslag till förbundsordning, som antogs i social- och arbetsmarknadsnämnden i veckan finns här.

Finansiell samordning

Läs gärna mer i Mitt i Sundbyberg här. 


Lämna en kommentar

Fredag med Josefin #15

Direkt från Sundbybergsmoderaternas valplaneringskonferens i Nynäshamn smet jag ut en stund för att prata om:

Regeringens klåfingriga krav som krånglar till Arbetsförmedlingens traineetjänster och extratjänster.

Och om bytet av partiledare för Nya Moderaterna. Det har inte varit smickrande dagar för vårt parti, men Sverige behöver en stark oppositionsledare som med tydliga värderingar och väl genomarbetade reformförslag kan göra anspråk på att bli Sveriges nästa statsminister. Stort tack till Anna för dina insatser för vårt älskade parti i ett svårnavigerat politiskt landskap.

Som alltid – hör gärna av er med tankar, idéer och förslag på vad ni vill höra mer om!

Trevlig helg!


Lämna en kommentar

Ge nyanlända kvinnor en rimlig chans till etablering

I veckan kom Arbetsförmedlingen med en ny rapport kring kvinnors etablering på arbetsmarknaden. Det är verkligen ingen munter läsning.

I Stockholms län har utrikes födda män högre sysselsättningsgrad än inrikes födda män i resten av riket (se ex Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport ”Läget i länet” från maj 2017), men kvinnorna hamnar på efterkälken.

Arbetsförmedlingens genomgång visar att en majoritet av kvinnorna är lågutbildade med grundskola eller kortare utbildning. Bland de över 45 år är 2 av 3 lågutbildade. De slutför i lägre utsträckning sin etableringsplan, tar del av färre insatser, går i lägre utsträckning vidare till jobb.

OECD visade redan i sin integrationsrapport 2016 att bara 5% av personerna som är inskrivna i etableringen har vuxenutbildning i sin etableringsplan. Samtidigt som mer än hälften har kort utbildning. Istället prioriterar Arbetsförmedlingen kortare CV-kurser. Det går helt enkelt inte ihop.

Sverige bör bland annat:

 • Ta bort retroaktiviteten i föräldraförsäkringen helt.
 • Inför kvalificering till välfärdssystem, inklusive föräldraförsäkringen.
 • I större utsträckning erbjuda SFI i kombination med träning för praktiska yrken.
 • Införa tydligare aktivitetskrav i försörjningsstödet.
 • Erbjud fler kvinnor, tidigare, relevant utbildning och arbetsmarknadsnära insaser.

Dessa och fler förslag finns med i flera av de politikutvecklingsarbeten (exempelvis Resan in i Stockholm) som jag varit med och tagit fram under året. Då kan vi vända denna trend!